A Text Study of The Tale of Kiều in Nôm
red dot Temple University red dot Center for Vietnamese Philosophy, Culture & Society red dot A Text Study of Kiều
   N Ô M · S T U D I E S
A research project in the Vietnamese Nôm cultural heritage
 
Beta Test Version

A Textual Study of 5 versions of Truyện Kiều
 
IntroductionNguyễn Du Textual StudyKiều 1866Kiều 1870Kiều 1871Kiều 1872Kiều 1902
TRUYỆN KIỀU BẢN 1871
Bản Liễu Văn Ðường
by Nguyễn Quảng Tuân—Phiên âm - khảo dị
Published by Văn học & Trung tâm Nghiên cứu Quốc học (2002)


       Page 0       Total 136 pagesGo to page

        Page 0        Total 136 pagesGo to page

Send comments to Ngô Thanh Nhàn. Thanks!

I would like to thank Ngô Trung Việt, Institute of Informatics (Hà Nội)
who jointly designed and directed the June 2006 Alpha Test version.

I would like to thank the Nôm Na Group (Hà Nội): Tô Trọng Ðức,
Vũ Xuán Lương, Lê Văn Cường, Lương Thị Hạnh, & Ngô Thanh Giang,
who implemented the June 2006 Alpha Test Version.